top of page

Il gelo di mellone

Cosa mi piace dell'estate? Dai miei ricordi di nicaredda: il gelo di mellone. Me nanna lu facia accussì buonu ca mi l'avissi manciatu cavuru, cavuru, nisciutu da la pignata. - Nonna, m'inzigni a fare stu gelu, accussì quannu addiventu granni ciù fazzu puru e me figghi? - Letì, un c'è cosa cchiù facili, và pigghia un pezzu ri carta, na penna e scrivi, a niputi. - Nonna, ma iu ancora un sacciu scriviri. - E allura, ricordati sti paroli: pigghia un chilu di muluni beddu russu e passalu nnò passapumaroru, agghiunci zuccaru e assaggialu finu a quannu unn'è buonu, poi pigghi 90 grammi ri amitu, a cannella e u gelsuminu. Arrimina e fà sciogghiri l'amitu e poi metti nnò fuocu, quannu addinza scinni a pignata e versa nnè contenitori, fai arrifriddari e ammiscaci un pocu ri ciccolattu a pallini e ciuri ri gelsuminu. - Nonna mi ricordo tutto quello ca dicisti! - E prosita me niputi!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic